ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

Услугата инвестиционно проектиране обхваща пълен набор от проектна документация, необходима за осъществяване на Вашето бъдещо инвестиционно намерение. Обхватът на инвестиционния проект се определя в зависимост от типа на проектираната сграда – жилищна, обществена или индустриална. Проектите могат да бъдат разработени в различни фази: идейна, техническа или работна.

Обхват на предлаганите услугите включва:

1. Проучвателни дейности:

Обемно – градоустройствена проектна разработка, определяща начина на застрояване и установяване на максимално възможните параметри на застрояване в парцела.

2. Административни дейности:

Извършване на всички предварителни проучвания и последващи съгласувания, необходими за изработване и одобряване на Инвестиционния проект, за издаване на Разрешение за строеж, подаване на документи (искания, заявления) за получаване на визи за проектиране, изходни данни за проектиране и помощ за сключване на предварителни договори за присъединяване на Обекта към мрежите на експлоатационните дружества;

Изготвяне на инвестиционни уведомления към РИОСВ за сградите и съпътстващата инфраструктура в парцела.

3. Изработване на Идеен проект:

 • Генерален план на целия имот, с предложени възможности за застрояване в имота;
 • Архитектурa, включително визуализации;
 • Строителни конструкции – избор на оптимална строително – конструктивна система;
 • Концепция за осигуряване на пожарната безопасност на сградите – пасивни и активни мерки, съгласно Наредба Iз-1971 за СТПНОБП;
 • Геодезия в обхват Трасировъчен план, Вертикална планировка и Картограма на земните маси;
 • Основна концепция на проектното решение на ОВК инсталациите;
 • Основна концепция на проектното решение на ВиК инсталациите;
 • Основна концепция на проектните решения на Електрическите инсталации – силнотокови и слаботокови.

4. Изработване на подробно техническо задание за проектиране по всички проектни части съвместно с Възложителя за осигуряване на реализация на инвестиционната инициатива.

5. Изработване на Технически инвестиционен проект, необходим за издаване на разрешение за строеж по необходимите проектни части, съгласно типа на проектираната сграда:

 • Архитектура;
 • Строителни конструкции с осигурен Технически Контрол по част Конструктивна;
 • Електрически инсталации:
 • Силнотокови инсталации;
 • Слаботокови инсталации;
 • Площадкови ел. мрежи;
 • Пожароизвестяване;
 • Отопление, вентилации и климатизация;
 • Енергийна ефективност;
 • Водопровод и канализация:
 • Сградни ВиК мрежи;
 • Площадкови ВиК мрежи;
 • Пожарогасене;
 • Технологична;
 • КИП и Автоматика;
 • BMS системи;
 • Пожарна безопасност;
 • Геодезия – вертикална планировка и трасировка;
 • Пътна и временна организация на движение в етапа на строителство;
 • Геология – инженерно геоложки доклад;
 • Паркоустройство и благоустройство;
 • План за безопасност и здраве;
 • План за управление на строителните отпадъци;
 • Сметна документация, включваща количествени сметки, спецификации по всички проектни части и стойностни сметки.

6. Изработване на инвестиционен проект в Работна фаза – работни чертежи и детайли, необходими за изпълнение на отделните СМР без КМД по част Конструктивна.